Avís legal

Denominació Social: ENRIC RIBERA GABANDÉ
Nom Comercial: LACUINADECATALUNYA.CAT
Domicili Social: c/ Pompeu Fabra, 1
CIF / NIF: 40.835.605-W
Telèfon: 973 196 262
Fax: 973 196 262
e-Mail: riberaenric@telefonica.net
Inscrita en el Registre:
Nom de domini: LACUINADECATALUNYA.CAT

 

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués apareixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador por utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador del qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web es possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs webs. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en el seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquest continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o el ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta qualificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible el accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès en el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) i en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris dels següents aspectes:

–          Dades del Responsable del tractament

–          Dades tractades

–          Fitxer en el que s’emmagatzemen

–          Finalitat del tractament

–          Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.

–          Sobre els drets que assisteix a tot usuari i el procediment per a exercitar-lo.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys logotips, text i/o gràfics son propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual e industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas de redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: riberaenric@telefonica.net

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.